top of page

Dostawa i zwroty

REGULAMIN WYSYŁKI

Sposób i data wykonania oraz koszt dostawy

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad. Na życzenie klienta do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w formie faktury, a także formularz wymiany / odstąpienia od umowy.

2. Przewidywany czas dostawy, który w zależności od dostępności danego towaru w magazynie wynosi od 2-7 dni roboczych do 2 tygodni. Termin realizacji całego zamówienia ustalany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie dostawy. Termin ten należy obliczać od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

3. Zakupione towary dostarczane są na wskazany przez Klienta adres przez firmy transportowe zgodnie z wyborem Sprzedającego.

4. Klient jest informowany o koszcie transportu podczas składania zamówienia (informacje są wyświetlane w koszyku).

5. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a data wysyłki przypada na wypełnienie wszystkich elementów zamówienia.

6. W przypadku naruszenia paczki dostarczonej przez firmę kurierską, Klient powinien ją rozpakować w obecności kuriera i przy braku towaru lub uszkodzeniu towaru, napisać z nim raport szkody. Raport szkód ułatwi dochodzenie w sprawie wszelkich roszczeń.

7. Aby otrzymać fakturę VAT, klient powinien skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem roar.wraps@yahoo.com w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.

8. Klient ma prawo sprawdzić w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem i sporządzić odpowiedni raport w przypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży . Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, ale nie dłuższy niż 2 tygodnie.

9. Potwierdzając odbiór, klient uzyskuje własność towaru. Jednocześnie wszystkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towarów przechodzą na niego.

Metoda i termin płatności

1. Za zakupy w Sklepie możesz zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na konto bankowe,

b) za pośrednictwem PayPal.com.

2. Termin płatności wynosi 10 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

3. Szczegóły przelewu:

ING Bank Śląski Maria Werczynska

IBAN: PL 28 1050 1038 1000 0097 0018 2497

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

4. W przypadku płatności przelewem towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia i / lub nazwę i rozmiar zakupionego produktu.

5. W sprawie płatności Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu w dni robocze od 9:00 do 17:00.

POLITYKA ZWROTU I WYMIANY

Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. Poz. 134 tj.) Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dostawy towarów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu (formularz znajduje się w Regulaminie).

2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności za pomocą formularza i przesłane dowolnym kanałem komunikacji na odległość, w tym pocztą elektroniczną lub na piśmie.

3. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres e-mail podany przez Konsumenta.

4. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem innego sposobu dostawy niż najtańszy, zwykłej metody dostawy oferowanej przez sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrot towaru (koszty wysyłki), koszt zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter przedmioty te nie mogą pozostać w zwykłym trybie odsyłanym pocztą.

5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość, o której mowa w ust. 1. Konsument nie jest uprawniony w szczególności do umów:

a) w przypadku świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem usługi, że po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od Umowa;

b) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, tj. Nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni na adres Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów (koszty wysyłki), mając na uwadze wybór sposobu, w jaki towary docierają do Sprzedawcy nieuszkodzone.

8. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, z zastrzeżeniem ust. 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej .

11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby sklep internetowy roarwraps.com i wszystkie świadczone za jego pośrednictwem usługi działały nieprzerwanie, bez zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta klienta w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, ale nie dłuższego niż 48 godzin, wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodania usług lub wykonania konserwacji poprzez uprzednie poinformowanie Klientów.

4. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Konta klienta w taki sposób, aby osoby nieupoważnione nie miały do ​​niego dostępu.

Uskarżanie się

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zarówno wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku wady rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 [1] -556 [3] Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja powinna, choć nie jest wymagana do rozpatrzenia reklamacji, zostać złożona na czytelnie wypełnionym formularzu zawierającym:

a) imię i nazwisko,

b) numer zamówienia

c) opis niezgodności towaru z umową,

d) data zakupu,

e) raport szkody,

f) zdjęcia uszkodzeń towaru.

3. W przypadku braku reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie informuje o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zgodność z ust. 2 ułatwi i umożliwi bardziej wydajne rozpatrywanie skarg.

5. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres: roar.wraps@yahoo.com

6. Odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona w ciągu 14 dni.

W pobliżu

W pobliżu

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ten formularz należy wypełnić i zwrócić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Odbiorca [tutaj przedsiębiorca powinien podać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, jeśli jest dostępny, numer faksu i adres e-mail]

- Ja / My (*) niniejszym informuję / informuję (*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących pozycji (*) Umowa na dostawę następującej (*) umowy o pracę polegającej na wykonaniu następujących (*) / dla wykonania następujące usługi (*)

- Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)

- Nazwisko konsumenta (-ów)

- Adres konsumenta (-ów)

- Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

bottom of page